regulamin

Warunki ogólne.


Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią "Regulaminu sklepu" w chwili dokonywania zamówienia. Wartość zamówionych produktów nie jest ograniczona kwotą minimalną. Właściciel Sklepu (Clubattack Poland), oświadcza iż zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i prawami pokrewnymi, posiada stosowne umowy z artystami, producentami, wydawnictwami muzycznymi, managerami oraz innymi osobami trzecimi ( właścicielami kompletu praw), pozwalające na sprzedaż materiałów muzycznych, graficznych oraz video drogą elektroniczną (za pośrednictwem internetu), a w szczególności w sklepie internetowym o adresie www.polskidance.pl/store . Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT i są tym samym cenami brutto. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Poprzez zarejestrowanie, zalogowanie lub też złożenie zamówienia klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe klienta nie są udostępniane osobom trzecim.

Terminy i sposób realizacji zamówień.

Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza. Za wypełnienie formularza niezgodnie z prawdą wyłączną odpowiedzialność ponosi klient. Wypełnienie formularza niezgodnie z prawdą, może skutkować niezrealizowaniem zamówienia. W przypadku gdy klient dokonał wpłaty za zamówiony produkt, lecz podał nie prawdziwe dane, Właściciel sklepu może odmówić realizacji zamówienia i zwrotu kwoty za zamówienie lub też poprosić klienta o przesłanie drogą elektroniczną prawdziwych danych, oraz skanu jego dokumentu tożsamości uwiarygodniającego osobę klienta.

Zamówienia są realizowane na terenie całego świata.

Termin realizacji zamówienia może wynosić od 1 do 3 dni roboczych.

W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 1 dnia roboczego.

W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym informujemy indywidualnie.

Klient za towar płaci przelewem bankowym na podane w zamówieniu przez Właściciela sklepu konto bankowe.

Po wpłynięciu środków na konto za zamówiony towar, klient otrzymuje drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), na wskazany w zamówieniu adres e-mail unikalny link do działu download zamówionego towaru, umożliwiający na 3-krotne pobranie zamówionego towaru na urządzenie, z którego korzysta klient.

Po 3-krotnym wykorzystaniu linka, kasuje się on automatycznie i ponowne pobranie towaru na urządzenie, z którego korzysta klient, wiąże się ze złożeniem przez niego nowego zamówienia.

Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przesłaniem klientowi drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) unikalnego linka do działu download zamówionego towaru umożliwiającego jego 3-krotne pobranie na urządzenie, z którego korzysta klient.

Termin realizacji zamówienia w głównej mierze zależny jest od czasu wpłynięcia na konto bankowe sklepu środków za zamówione towary.

W szczególnych przypadkach, klient może przesłać do sklepu drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu za zamówione towary, co znacznie skróci czas realizacji zamówienia.

Prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia


Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

Odstąpienia od umowy


Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 5 dni licząc od daty zakupu w zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Za stan nienaruszony, uważa się nie wykorzystanie unikalnego linka do działu download zakupionego towaru (tzn. sytuację, w której klient nie próbował pobrać, ani nie pobrał towaru, na urządzenie,z którego korzystał). W przypadku, gdy klient użyje linka, zacznie pobierać towar lub pobierze towar do pamięci urządzenia, z którego korzysta, towar uznaje się za naruszony i nie podlega on zwrotowi.


Zwroty i reklamacje.

Istnieje możliwość wymiany towaru na inny z oferty sklepu pod warunkiem, że klient nie próbował pobrać lub nie pobrał do pamięci urządzenia, z którego korzystał towaru. Koszt wymienianego towaru pokrywa klient i jest to kwota zależna od prowizji bankowej za przelew. Podstawą przyjęcia towaru do zwrotu lub wymiany jest oświadczenie klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), że nie próbował pobrać ani, że nie pobrał towaru na urządzenie, z którego korzystał. Oświadczenie to zostanie zweryfikowane przez obsługę sklepu, w postaci wglądu w bazę danych działu download, w której to bazie zawarte są wszelkie informacje dotyczące również pobrań elektronicznych zamówionych towarów. W przypadku, gdy okaże się, że klient próbował pobrać lub pobrał towar na urządzenie, z którego korzystał, Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru do zwrotu lub wymiany.

Promocje.


Wszystkie promocje i wyprzedaże działające w obrębie sklepu www.polskidance.pl/store są ważne w przedziale czasowym określanym przez Właściciela sklepu. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.


Postanowienia końcowe.


Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.polskidance.pl/store


Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby Właściciela sklepu, Clubattack Poland, ul. Energetyczna 9 / 69, 05-500 Piaseczno, lub drogą elektroniczną sklep@polskidance.pl


Strony Umowy zobowiązują się zawsze dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd Okręgowy z siedzibą właściwą dla Właściciela sklepu.

Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od transakcji w przypadku braku możliwości jej realizacji. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony tak szybko jak tylko to będzie możliwe.

W przypadku awarii sieci teleinformatycznej, z której korzysta Właściciel sklepu, lub też serwera, na którym działa sklep, klient zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji tak szybko jak tylko to będzie możliwe, a realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po usunięciu w/w awarii.

Miłych zakupów.